Ne feledkezzen meg, július 1-jétől kötelező az online számla-adatszolgáltatás! Ha nem tette még meg regisztrációját a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio oldalon, érdemes minél előbb beregisztrálni, mivel ez az elsődleges feladat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez. A regisztráció során generált felhasználó név és aláíró kulcsok szükségesek ahhoz, hogy a számlázóprogrammal kiállított számlák adatszolgáltatása biztosított legyen.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. július 1-jétől változik az áfa- és eva-alanyok számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége.

 

A befogadott számlákról teljesítendő adatszolgáltatás

Az adóértékhatár 2018. július 1-jével 100 000 forintra csökken. Az adatszolgáltatást a befogadott számlákról továbbra is az adóbevallásban kell teljesíteni.

 

A kiállított, illetve kibocsátott számlákról teljesítendő adatszolgáltatás

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni azokról a számlákról, amelyeket belföldi áfa-alany partner részére állítanak, illetve bocsátanak ki és 100 000 forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmaznak. A kötelezettség kiterjed az ilyen számlát módosító, érvénytelenítő számlára is, továbbá az olyan módosító számlára, amellyel az áthárított áfa minimum 100 000 forintra nő. Saját döntése alapján adatot szolgáltathat a 100 000 forintnál kevesebb áfát tartalmazó – belföldi adóalanynak címzett – számláiról is. A számla azon adatairól kötelező adatot szolgáltatni, amelyeket a számlán, számlával egy tekintet alá eső okiraton (vagyis a módosító, érvénytelenítő számlán) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kötelező szerepeltetni. Emellett a bizonylat további adatait is megadhatja.

Hogyan teljesíthető  az adatszolgáltatás?

Regisztráció a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen:

A 2018. július 1-jén induló Online Számla rendszerben az adatszolgátatáshoz regisztrációra van szükség. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítását követően használható A regisztrációt a számlakibocsátásra kötelezett adóalany nevében törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja teljesítheti.

Amennyiben az Ön vállalkozása számlázó programot használ:

A számlázóprogrammal kiállított számláról, módosító, érvénytelenítő számláról a számlázóprogramnak a bizonylat kiállításakor azonnal automatikusan, nyilvános interneten keresztül XML formátumban kell továbbítania az adatokat a NAV rendszerébe. Az adatszolgáltatást a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak kell teljesítenie, így azoknak az adóalanyoknak, akik ilyen funkcióval rendelkező számlázóprogrammal rendelkeznek a regisztráción túl további teendőjük nincs.

Amennyiben az Ön vállalkozása kézi számlákat (is) használ:

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatait a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell rögzíteni. 500 000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adó esetén a kibocsátást követő napon. Egyéb esetben a kibocsátást követő 5 napon belül.

Minden gazdasági vállalkozás kezel adatot. Tipikus adatkezelés többek között a munkavállalókra vonatkozó személyes adatok kezelése, melyeket a vállalkozások tárolnak, bérszámfejtőnek, könyvelőnek továbbítanak. További gyakori adatkezelés az ügyféladatok kezelése. Természetes személy ügyfelek adatait ugyanis minden vállalkozás nyilvántartja, velük esetenként kapcsolatba is lép, számukra reklám célú megkereséseket is küld. A vállalkozások egy részénél működik továbbá beléptetőrendszer, elektronikus megfigyelőrendszer, illetve rögzítik a beérkező vagy kimenő hívásokat. Ezen adatkezelések mindegyikére vonatkozik a 2018. május 25. napjától alkalmazandó Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, a GDPR.

Mivel a GDPR nem csupán adatvédelmi kötelezettség, hanem a mulasztásnak jogkövetkezményei is vannak – a kiszabható bírság mértéke százezertől húszmillió forintig terjedhet – érdemes felkészülni a május 25. napjától hatályos GDPR rendelet előírásaira.

A legfontosabb adatkezelői tevékenységek többek között a bérszámfejtő, könyvelő mellett a munkahely is.

Személyes adat a természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján beazonosítható. Személyes adatkezelésnek minősül a fénykép, hang-, képfelvétel készítése, valamint személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők gyűjtése is.

A szabályozás lényege az érintett védelme. Érintett az a természetes személy, aki adatok útján beazonosítható. A jogi személyek adatait az adatvédelmi szabályozás nem védi, kivétel a kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatai.

Azt tanácsoljuk, mindenki gondolja végig, milyen adatokat kezel, azok a GDPR rendelet hatálya alá tartoznak e vagy sem. Fontos, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz megfelelő jogalappal rendelkezik az adatkezelő. Például szerződés teljesítése a jogalapja a munkaviszonnyal összefüggésben a munkavállaló személyi adatai kezelésének, hiszen a felek között létezik egy szerződéses jogviszony. Vagy például amennyiben az adatkezelőnek bizonylatolási kötelezettsége van, ez adatkezelésre feljogosító jogi kötelezettségnek tekinthető. De jogi kötelezettség az adó- és járulékfizetéshez kapcsolódó bérszámfejtés is.

Az érintettek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely az adatkezelő kötelezettsége. Ajánlott a tájékoztatást szabályzat útján megvalósítani. Az ügyfelek vonatkozásában a tájékoztatás megfelelő terepe a honlap.

Mivel a GDPR által előírt kötelezettség teljesítéséhez készítendő nyilvántartások, szabályzatok, tájékoztatók komoly kihívást jelentenek a kis és mikrovállalkozásoknak, célszerű szakember (ügyvéd) igénybevétele az esetleges hatósági ellenőrzés zökkenőmentes és bírságmentes véghez menetele érdekében.

 

Az új info törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. Vagyis minden cégre kiterjed, amelyik természetes személyek, állampolgárok személyes adatait kezeli.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett, vagyis a természetes személy hozzájárul, vagy azt törvény, helyi önkormányzati rendelet elrendeli.

Például a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2018. május 25. napjától kötött munkaszerződéseknek tartalmazniuk kell a munkavállaló személyes adatainak kezelésére irányuló hozzájáruló nyilatkozatot, vagy külön nyilatkozatban kell a munkavállalónak hozzájárulni személyes adatai kezeléséhez.

 

Már letölthetők az adóbevallási tervezetek

 

2018. március 5. napját követően az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek megtekinthetik a NAV által elkészített adóbevallás tevezetüket, azt módosíthatják, kiegészíthetik vagy elfogadhatják. Érdemes áttekinteni mindenkinek az elkészített tervezetet, mivel az adóbevallás tervezetet a NAV a munkáltatók, kifizetők által megadott adatokból állítja össze.

Aki ügyfélkapuval nem rendelkezik, március 19-ig kérhette a bevallási tervezet postázását.

Március 19-e után a tervezet már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálatain, vagy ügyfélkapu nyitás után bármikor hozzáférhető elektronikusan is.

 

2018. július 1-jétől egyrészt módosul az összesítő jelentésbe kerülő számlák értékhatára, 1 millió Ft-ról 100 ezer Ft-ra csökken a számlák áfa tartalmára vonatkozó határ.

 

Másrészt bővül a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettsége. A számlázó programmal készített olyan számlák esetében, ahol az áthárított áfa összege a 100 ezer Ft-ot eléri vagy meghaladja, a program online módon továbbítja a NAV felé az adatokat. Ha számlatömbben történik a számla kiállítása, akkor a számla kibocsátójának az adóhatóság által meghatározott internetes felületén kell manuálisan rögzítenie a számla adatait. Ha az ilyen módon kibocsátott  számla áfa tartalma eléri a 100 ezer Ft-ot, de 500 ezer Ft-nál kevesebb, akkor a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül, ha a számla áfa tartalma az 500 ezer Ft-ot eléri vagy meghaladja, akkor legkésőbb a számla kiállítását követő naptári napon köteles a számláról adatot szolgáltatni a vállalkozó.